nieuws aanbiedingen
terug    

Reis- en Reserveringsvoorwaarden van TripTiq Sailing

 

 1. Reservering. Na aanmelding ontvangt de huurder een reserveringsovereenkomst ter ondertekening. De definitieve boeking vindt plaats na ontvangst van de originele, door de huurder ondertekende reserveringsovereenkomst. Per boeking worden eenmalig reserveringskosten in rekening gebracht. Na ontvangst van de tweede termijnbetaling ontvangt u de voucher met reisbescheiden. In geval van overschrijding van de betalingstermijnen zal TripTiq Sailing hierover met u in contact treden. Bij het uitblijven van de betaling wordt de boeking geannuleerd en zullen de annuleringskosten, zoals hieronder omschreven, vermeerderd met eventuele incasso kosten aan u worden doorberekend.

  Betalingsvoorwaarden:

    Aanbetaling* Restant
  Jachtverhuur: 50 % 6 weken voor vertrek
  Jachtverhuur & accommodatie 50 % 6 weken voor vertrek
  Losse accommodaties: 20 % 6 weken voor vertrek
  Vliegtickets: Chartervluchten 50 % 6 weken voor vertrek
  Vliegtickets: Lijndienstvluchten 100 %  
  Verzekeringen: 100 %  

  *De aanbetaling dient binnen 10 dagen na de reserveringsdatum op de rekening van TripTiq Sailing te zijn bijgeschreven.

 2. Borgsom. Het charterjacht wordt aan de huurder ter beschikking gesteld na betaling van een borgsom. De betaling kan geschieden middels contanten en/of creditcard. De hoogte van de borgsom is gelijk aan het eigen risico. De huurder kan nooit voor een hoger bedrag dan het eigen risico worden aangesproken. Als de schade hoger blijkt te zijn, dan dekt de verzekering van de verhuurder het restant bedrag. De aangeboden jachten zijn all risk verzekerd. Na inlevering van het jacht bij de verhuurder zal de borgsom eventueel na aftrek van schade aan het jacht en/of uitrusting, aan de huurder worden terugbetaald.

 3. Chartercontract. Verhuurbedrijven werken volgens een wettelijk model chartercontract welke u ter plaatse ondertekent. Hierin zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder vastgelegd. Op verzoek sturen wij u een in de Engelse taal gesteld exemplaar toe.
 4. Annuleringskosten

  Jachtverhuur en combinaties met jachtverhuur*
   

  tot 6 weken voor vertrek: binnen 6 weken voor vertek:

  50%
  100%
  Charter/lijndienstvluchten:
  Per maatschappij kunnen de (annulerings) voorwaarden verschillen. Op verzoek sturen wij u de actuele voorwaarden toe. 


   

  tot 28 dagen voor vertrek:
  tot 14 dagen voor vertrek:
  tot 1 dag voor vertrek:
  op vertrekdatum:

  25 %
  50 %
  75 %
  100 %
  Lijndienstreserveringen: in overeenstemming met de voor het toegepaste tarief geldende bepalingen.

  *
  sommige verhuurders hanteren afwijkende annuleringskosten. Wij adviseren bij boeking altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.
 5. TripTiq Sailing bemiddelt tussen huurder en verhuurder. De verhuurde jachten zijn geen eigendom van TripTiq Sailing. TripTiq Sailing en vertegenwoordigt wereldwijd diverse rederijen. 
 6. Het charterjacht zal u schoon, met een complete inventaris en in een goede staat van onderhoud worden aangeboden. Bij beëindiging van de charterperiode zal de huurder het jacht aan de verhuurder overdragen in dezelfde staat als waarin het is ontvangen.
 7. Aansprakelijkheid. TriptTiq Sailing aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, letsel of beschadiging ontstaan tijdens de reis- en charterperiode.
 8. Aansprakelijkheid bij boeking. Degene die een reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die worden aangemeld. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
 9. Wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten en schrijf/drukfouten binden ons niet. Wij behouden ons tevens het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen/belastingen en toepasselijke wisselkoersen hiertoe aanleiding geven.
 10. Vluchtinformatie. Definitieve vertrektijden worden altijd in uw ticket vermeld. Tot en met de dag van vertrek kunnen onverwachte omstandigheden aanleiding geven tot wijzigingen in luchtvaartmaatschappij, vliegtuigtype, route of vertrektijd. De reisorganisatie heeft hierop geen invloed en wij kunnen derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen die uit voornoemde wijzigingen voortvloeien.
 11. Klachten. Het is van belang het jacht na inscheping (voor vertrek) te controleren op vermissing van inventaris dan wel gebreken. In geval van klachten dienen deze voor vertrek aan de verhuurder te worden gemeld. Zij zullen er alles aan doen de eventuele problemen op te lossen. Mocht er geen bevredigende oplossing worden verkregen, dan kunt u dit binnen 21 dagen na thuiskomst schriftelijk aan ons melden.
 12. Charterperiode. In geval van overschrijding van de overeengekomen charterperiode kan de verhuurder hiervoor extra kosten in rekening brengen. Een omschrijving van de exacte charterperiode vindt u terug in de reserveringsovereenkomst en voucher.
 13. Zeilervaring. Indien ter plaatse wordt bevonden dat een huurder niet over voldoende zeilervaring beschikt, heeft de verhuurder het recht een schipper mee te sturen voor één of meerdere dagen. De kosten hiervan zullen bij de huurder in rekening worden gebracht.